Serwis

onas
certyfikaty

E-Tombud.pl

Produkty oferowane przez Naszą sieć sprzedaży posiadają zestaw wymaganych  prawem atestów, certyfikatów i świadectw potwierdzających wysoką jakość produktów

Certyfikaty

Produkty oferowane przez Naszą sieć sprzedaży posiadają zestaw wymaganych  prawem atestów, certyfikatów i świadectw potwierdzających wysoką jakość produktów. Pełna certyfikacja produktu zgodna jest z wymogami ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz innych ustaw oraz wymogów dyrektyw europejskich.
Każdy klient który zakupił lub zamierza zakupić u Nas produkt na życzenie otrzyma od nas potwierdzoną kopie wymaganego dokumentu.

Obowiązkowe oznaczenie wyrobów budowlanych

Dla każdego inwestora i konsumenta potwierdzeniem, że kupowany przez niego wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej, jaką jest norma wyrobu lub aprobata techniczna oraz, że producent dokonał oceny zgodności i wystawił dla wyrobu deklarację zgodności jest umieszczenie na wyrobie znaku budowlanego „B” lub oznakowania „CE”.

Znakowanie wyrobów budowlanych tymi oznaczeniami jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa.

ZNAK BUDOWLANY „B”

O konieczności umieszczania na wyrobach budowlanych znaku „B” stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, Nr 198, poz.2041).

OZNAKOWANIE „CE”

O konieczności umieszczania na wyrobach budowlanych oznakowania „CE” stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

Potwierdzeniem obowiązku znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym „B” lub oznakowaniem „CE” są sankcje prawne dla producentów wynikające z treści Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst, jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2087) lub lub art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Znak B czy oznakowanie CE ? 

Według Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają producentowi oznaczenia wyrobu budowlanego jednocześnie oznakowaniem CE i znakiem budowlanym B (jeśli istnieją ku temu przesłanki), zobowiązują natomiast do przestrzegania zasad dotyczących sposobu oznakowania wyrobu.

Zgodnie z przepisem § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011), na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania CE, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie CE.

Podsumowując wyrób który oznaczony jest znakiem B lub C E  spełania warunki aprobaty technicznej, posiada aktualne atesty, certyfikaty jest dopuszczony do obrotu na rynku.  


Zasady wprowadzania do obrotu stolarki, aprobaty techniczne, atesty, katalogi, foldery oraz certyfikaty do pobrania w wersji elektronicznej (pliki pdf) w serwisie internetowym oknadrzwi.net
Do otwarcia i przeczytania dokumentów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader® minimum w wersji 5.0.

Przewiń do góry